6,900,000 تومان
شماره آگهی: 7772

توضیحات آگهی

در گوشی باز نشده
سالم و تعمیر نشده