900,000 تومان
شماره آگهی: 1625

توضیحات آگهی

گوشی سالم سالم در حد
دو سیم فورجی
فقط گوشی موجوده