3,500,000 تومان
شماره آگهی: 1225

توضیحات آگهی

گوشی سالم و همراه با وسایل شارژ و کارتن و انتقال مالکیت میباشد