توضیحات آگهی

گوشی فک کنید نو هستش دوس ندارم بدم دست مغازه به صورت نو بفروشه