توضیحات آگهی

بدون شارژر
اما مبلغ شارژر از مبلغ گوشی کم خواهد شد
با کمی تخفیف
(فوری*)