توضیحات آگهی

معاوضه هم میشود و نقدی هم بفروش میرسد قیمت نقد 2 میلیون