2,000,000 تومان
شماره آگهی: 7972

توضیحات آگهی

گوشی سالم می باشد
باتری تازه عوض شده
به دلیل ارتقا گوشی فروشی می باشد
تهران -پایین تر ازعلا الدین- ساختمان بورس